Кодекс на труда

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 -  електронен подпис

ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 -  промяна в препратка

ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.

ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 - промени, свързани с обезщетения

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 – отпада текстът за подаване на уведомление по чл. 15

Закон за движението по пътищата

ДВ, бр. 9 от 26.01.2017, ДВ, бр. 11 от 13.01.2017 , ДВ: бр. 54 от 5.7.2017 , ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 , ДВ, бр. 77 от 26.9.2017

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

  • Отменен чл. 6, който за класификацията препращаше към изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

Закон за защита при бедствия

  • Задължение за съгласуване на ПБЗ в общината
  • Промени в изисквания за авариен план и план за защита при бедствия

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 - промени в изискванията за плановете за защита и аварийните планове.

Закон за здравето

ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 - електронен подпис

Закон за Министерство на вътрешните работи

ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 -  становищата за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация влизат в сила от деня на издаването им.

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

ДВ, бр. 28 от 04.04.2017 - Срокът за издаване на разпореждане за признаване/непризнаване на злополуката за трудова става от 7 на 14 дни.

Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

ДВ, бр. 86 от 27.10.2017- Намален срока за издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване

Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

ДВ, бр. 64 от 8.8.2017- Подаване на документи за искане на разрешение по електронен път

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

ДВ, бр. 87 от 31.10.2017- Промени в образеца на здравната книжка

Въвежда се образец на заявление по заверяване и вписване в регистъра на здравната книжка

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

  • условия и ред за провеждане на обучението и изпити;
  • годишният доклад на консултанта се изпраща в ИА "АА" до края на месец февруари на следващата година ;
  • не по-късно от 4 месеца след края на календарната година ръководителят на предприятието, което извършва превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари трябва да предостави информация на ИА "АА

 Наредба №46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

·         Въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309)

Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техни­чески правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Промяна в определянето на максималният брой на хората за паркинги.
- Разрешават се плъзгащи се (отварящи се встрани) врати на евакуационни изходи вече и от помещения от подклас Ф4.2.
- Аварийно евакуационно осветление .
-  Изисквания за подредба на столовете и свободното разстояние между редовете, свързани с успешна евакуация от помещения, предназначени за повече от 100 човека.
-  Задействане на вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината.
-  Водоснабдяване за пожарогасене от подземни води.
- Спринклерни инсталации по стандарт БДС ЕN 12845.
-  Системи за пожароизвестяване и пожарогасене.
- Буферни складове за горими материали и изделия, както и на складове за негорими материали и изделия в горима опаковка.
- Бензиностанции и газостанции.

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

  • въвеждане на подробно описание на досието, което се съхранява в съответната РСПБЗН, за всеки обект, който подлежи на комплексна проверка;
  • електронно искане за издаване на становище за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.
  • валидността на сертификата за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност се увеличава от 3 на 5 години

Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

 ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 - електронно подаване на искане за издаване на становище за допускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.

Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

ДВ, бр. 33 от 25.04.2017

1. Съдържание на протокола за извършено поддържане на ПИС и ПГС
2. Индивидуална екипировка и ЛПС за лицата, които ръководят и осъществяват пожарогасителна и спасителна дейност.
3. Срок за съхранение на протоколите за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарните уреди.


ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
22 МАРТ!

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА!


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията