Допълнително споразумение към КТД

Заповед и списък с длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден

Заявление за членство в ОСО

Заявление от председателя на СО до ОИТ за вписване на КТД

Заявление за присъединяване към КТД

Искане до работодателя за провеждане на среща

Искане до работодателя или негов представител за предоставяне на информация

Искане за определяне на арбитър по ЗУКТС

Искане от работодателя до СО за действителния брой синдикални членове

Искане от синдикален орган или работодател за посредничество при уреждане на КТС, чл.4, ал.1ЗУКТС

Искане от синдикатите до работодателя за предоставяне на информация за сключване на КТД

Молба за събиране на членски внос по ведомост

Отговор от ОСО за участие в подготовката на вътрешен акт

Покана за свикване на събрание

Правилник за вътрешния трудов ред

Писмени искания на работниците и служителите до работодателя -чл.3, ал.2ЗУКТС

Писмо-отговор на работодателя по писмените искания на работниците и служителите

Подписка

Покана до синдикалния съвет за участие в подготовка на вътрешен акт по чл.37 от КТ

Покана за свикване на общо събрание-чл.6а, ал.2КТ

Покана от СО до работодателя за започване и вадене на колективно преговаряне за сключване на КТД

Протокол от заседание на общо събрание за предоставяне на синдикална по чл.7а

Протокол от заседание на общо събрание за предоставяне на функциите по информиране и консултиране на представителите на работниците и служителите по чл7ал2

Протокол от заседание на общо събрание по чл7а

Протокол от заседание на преговарящите страни по колективен трудов спор

Протокол от заседание на страните в преговори за КТД

Протокол от общо събрание-ЗУКТС

Протокол от проведено общо събрание

Протокол от учредително събрание

Протокол

Протоколизборнапълномощници

Споразумение за разрешен спор в резултат на стачка

Споразумение между работодателя и представителите на работниците и служителите по чл.7a

Споразумение по успешно приключени преговори КТС-чл.3 ЗУКТС

Споразумение-чл.14 ЗУКТС

Уведомление до работодателя от синдикална организация за определени представители по чл7а ал2

Уведомление на работодателя до представителите на работниците и служителите за определен негов представител за предоставяне на информация

Уведомление от работниците или служителите(или техния представител) до работодателя за пронеждане на стачка чл.11,ал.3-ЗУКТС

Уведомление от работодателя до СО за поименния състав на работната група и началото на преговори по КТД


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията