СЪЮЗ НА НА „ВИК” ОПЕРАТОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ “ВОДОСНАБДИТЕЛ”- КНСБ
ФЕДЕРАЦИЯ “СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ” “ПОДКРЕПА”

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)
към
БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес, 24 януари 2013 година, в град София, на основание чл.56 от Кодекса на труда и §.10 от Заключителните разпоредби на Браншовия колективен трудов договор (БКТД) за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, се сключи настоящият Aнекс към БКТД между:

- Съюз на „ВиК” операторите в България, представляван от г-н Ангел Престойски – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу “РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и
- Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,
- Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване” - “Подкрепа”, представлявана от Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу “СИНДИКАТИ”, от друга страна.

Чл.10 се изменя и придобива следното съдържание:

Чл. 10. Работодателите и синдикатите, страни по този БКТД, се споразумяха, че минималното основно трудово възнаграждение за бранша е в размер на 320 (триста и двадесет) лева.

Чл.16, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:

Чл.16.(2). При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя ежемесечно се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималното основно трудово възнаграждение за бранша.

Настоящето допълнително споразумение (анекс) към БКТД влиза в сила от 01.02.2013 година и се изготвя в 4 (четири) еднообразни екземпляра по 1 (един) за всяка от страните, 1 (един) за Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда" към МТСП за регистрация.

РАБОТОДАТЕЛИ:

Съюз на ”ВиК” операторите в България
Председател:
/А. Престойски/
СИНДИКАТИ:

НБС “Водоснабдител”-КНСБ
Председател:
/Т. Младенова/
Ф “СИВ” - “Подкрепа”
Председател:
/инж. И. Партениотис/

 


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията